Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Xây dựng Đảng - Chính

Bài viết: Đảng bộ phường Ninh Đa đổi mới , nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Bài viết: Đảng bộ phường Ninh Đa đổi mới , nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
Trong thời gian qua, Đảng bộ phường Ninh Đa đã vận dụng sáng tạo đường lối của Đảng, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và vận động quần chúng. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ của các tổ chức cơ sở đảng đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ

Trong thời gian qua, Đảng bộ phường Ninh Đa đã vận dụng sáng tạo đường lối của Đảng, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và vận động quần chúng. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ của các tổ chức cơ sở đảng đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ.


         Đảng bộ phường Ninh Đa hiện có 17 chi bộ, trong đó có 10 chi bộ tổ dân phố còn lại là 07 chi bộ cơ quan, trường học, tổng số đảng viên 225. Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Ban Thường vụ đảng ủy tổ chức triển khai quán triệt và ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện đến các tổ chức đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ.  Hàng tháng, các thành viên Ban chấp hành tham dự sinh hoạt chi bộ tại các đơn vị được phân công phụ trách, báo cáo tình hình sinh hoạt chi bộ với Thường trực Đảng ủy.  Ban Thường vụ Đảng ủy nắm sát tình hình hoạt động, chất lượng đảng viên, những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; kịp thời chỉ đạo hướng dẫn, giúp đỡ về chuyên môn nghiệp vụ đối với cơ sở. Nhiều giải pháp “gỡ khó” được thực hiện như việc ban hành Sổ ghi biên bản sinh hoạt Chi bộ theo mẫu thống nhất. Mỗi mẫu biên bản bao gồm đầy đủ các bước, quy trình sinh hoạt chi bộ, từ điểm danh, tổ chức thảo luận chuyên đề đến kết luận cuộc họp; sổ ghi biên bản sinh hoạt có in cụ thể một số văn bản của Trung ương và có biên bản mẫu, giúp người chủ trì điều hành, người ghi biên bản bám sát hướng dẫn và ghi đủ nội dung sinh hoạt. Việc ban hành mẫu Sổ biên bản sinh hoạt Chi bộ thống nhất trong toàn phường, cùng chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Đảng ủy thực hiện Chỉ thị 10, một số hạn chế, yếu kém trong sinh hoạt chi bộ đã cơ bản được khắc phục. Đây là sơ sở, căn cứ cho chi bộ thực hiện hiệu quả các chuyên đề, công việc qua mỗi kỳ sinh hoạt.

         Các cấp ủy, tổ chức đảng nhận thức sâu hơn ý nghĩa quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; cấp ủy, bí thư chi bộ nắm vững các nguyên tắc, quy định về quy trình, phương pháp tổ chức một buổi sinh hoạt; cách thức lựa chọn nội dung sinh hoạt bảo đảm phù hợp với thực tiễn, với quy định, hướng dẫn của Trung ương và của thị ủy. Kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hằng năm cho thấy, số tổ chức đảng đạt trong sạch, vững mạnh và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ tăng cả về số lượng và chất lượng.
 Cùng với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, chất lượng sinh hoạt của các chi bộ có nhiều chuyển biến; đặc biệt, các chi bộ đã đổi mới cách làm, bám sát nhiều vụ trọng tâm, giải quyết những vấn đề bức xúc. Định kỳ hằng tháng, các chi bộ tổ chức sinh hoạt, cập nhật tình hình thời sự, chủ trương chính sách mới; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong tháng; nêu rõ việc làm được, chưa làm được và nguyên nhân, giải pháp tháo gỡ; những việc cần làm trong tháng tới. Tình trạng họp bàn rồi để đấy của nhiều chi bộ được khắc phục. Các chi bộ không chỉ chọn đúng việc để bàn trong mỗi kỳ sinh hoạt mà còn có các biện pháp tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả. Chi ủy giao việc cụ thể cho đảng viên và kiểm tra, đôn đốc thường xuyên. Ðến kỳ họp sau, đảng viên có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện trước chi bộ. Chi bộ biểu dương đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và nhắc nhở, phê bình những đảng viên không làm tốt công việc được giao. Đặc biệt trong những năm qua các cấp uỷ, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội từ phường đến các tổ dân phố tập trung vận động nhân dân hiến đất mở đường, mở ngõ và giải phóng mặt bằng để thực hiện nâng cấp hàng chục ngàn mét đường, hàng trăm bóng điện chiếu sáng công cộng, tiêu biểu như các tổ dân phố Vạn Thiện, Phước Đa 3, Phước Sơn, Phước Đa 1.... Ngoài ra các tổ dân phố đã vận động nhân dân đóng góp hàng trăm triệu đồng, hàng chục ngày công nâng cấp ngõ phố, hệ thống thoát nước công cộng.... Bên cạnh đó còn nhiều phong trào thi đua như phong trào “Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tại một điểm" của các tổ dân phố trên địa bàn phường, phong trào thi đua “Lấy sức dân xây dựng cuộc sống cho dân” ... nhằm góp phần quan trọng trong việc nâng cao đời sống vật chất, cải thiện bộ mặt đô thị của phường. Viêc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ mang lại hiệu quả, tuy nhiên chất lượng thực sự mang tính bền vững vẫn là vấn đề đáng quan tâm. Để tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc các loại hình tổ chức đảng, Đảng ủy phường Ninh Đa thường xuyên quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ chi ủy viên, nhất là Bí thư và phó Bí thư chi bộ. Kết hợp chặt chẽ việc kiện toàn chi uỷ với quy hoạch đội ngũ cán bộ. Đảng ủy tăng cường kiểm tra chế độ, chất lượng sinh hoạt chi bộ ở từng loại hình tổ chức cơ sở đảng, phân công Đảng ủy viên tham dự sinh hoạt chi bộ phù hợp với loại hình tổ chức cơ sở đảng; các Đảng ủy viên được phân công phụ trách tham dự sinh hoạt với chi bộ có kế hoạch cụ thể để chỉ đạo, giúp đỡ các chi bộ đảm bảo sinh hoạt đúng quy định và chịu trách nhiệm liên đới nếu chi bộ không đạt trong sạch, vững mạnh. Trước khi tổ chức sinh hoạt chi bộ,  Chi ủy họp phải chuẩn bị kỹ lưỡng và thống nhất nội dung, vấn đề bức xúc, nổi cộm và nêu gương, nhắc nhở, phê bình những cán bộ đảng viên làm tốt và chưa làm tốt. Trong sinh hoạt thường kỳ các Chi bộ chuẩn bị nội dung về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, xây dựng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Để nâng cao tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình cần quán triệt, nâng cao nhận thức mỗi cán bộ, đảng viên về vai trò của tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình, giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên sửa chữa những khuyết điểm, làm cho tốt hơn, đúng hơn; cùng giúp nhau tiến bộ, xây dựng mối đoàn kết, tăng sức mạnh trong chi bộ. Nêu cao tính gương mẫu của bí thư chi bộ trong công tác và sinh hoạt. Trong sinh hoạt chi bộ, đảng viên khi thực hiện tự phê bình và phê bình phải có động cơ trong sáng, thẳng thắn, trung thực, có ý thức xây dựng...

             Tiếp tục quán triệt sâu sắc Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ phường Ninh Đa xác định tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng. Bởi chi bộ là nòng cốt, gốc rễ, là nơi triển khai, cụ thể hóa đường lối của Đảng, là hạt nhân chính trị lãnh đạo toàn diện của Đảng tại cơ sở. Mỗi chi bộ bằng các hoạt động thiết thực, phù hợp xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi, đảng bộ và nâng cao chất lượng đảng viên góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020./.

                                                                                                  Ngọc Chung

Họ tên*
Email*
Bình luận*
UX7ZW
10/18/2020 10:42:02 PM

PSHcUm http://pills2sale.com/ levitra nizagara

VrKTiH
12/4/2020 9:04:54 AM

Q17yem https://www.quora.com/What-the-top-SEO-keywords-for-essay-you-know/answer/Alan-Smith-1772 write my essay

2Gkoa
12/13/2020 5:26:04 AM

l1vM5g http://xnxx.in.net/ xnxx videos

T8iVbI
12/15/2020 12:15:07 PM

TsBGyF https://writemyessayforme.web.fc2.com/#writemyessay

DcbIDc
1/9/2021 5:40:30 PM

D5SBPy https://writemyessayforme.web.fc2.com/octavio-paz-essay-day-of-the-dead.html

eXtT5p
1/9/2021 9:57:42 PM

pMIlPo http://waldorfdollshop.us/ waldorf doll

gVAXQv
6/29/2021 4:54:50 PM

zd07wM https://xnxxx.web.fc2.com/ xnxx

q0cIU
7/23/2021 7:04:42 AM

write my essays writemypaper.online

J9qguU
8/3/2021 11:08:59 PM

https://beeg.x.fc2.com/sitemap1.html https://beeg.x.fc2.com/sitemap2.html https://xnxxx.web.fc2.com/sitemap1.html https://xnxxx.web.fc2.com/sitemap2.html https://xvideoss.web.fc2.com/sitemap1.html https://xvideoss.web.fc2.com/sitemap2.html

YuNcPu
8/3/2021 11:18:37 PM

https://xvideoss.web.fc2.com/

6Q4zU8
8/12/2021 10:41:39 AM

When do you want me to start? http://xnxxlist.online xhamster Bodies pulled from the water were laid out along the quayside as the death toll rose in what looked like one of the worst disasters to hit the perilous route for migrants seeking to reach Europe from Africa.

8EZ9i
8/12/2021 10:41:45 AM

Have you read any good books lately? http://tubearchive.online pornmd If both versions are earlier (lower) than 4535.1000, or both versions are later (higher) than 4535.1000, the problem does not manifest. If one file is updated but the other is not, the problem is evident. The incompatible state is created by installing either the September Public Update OR the August Cumulative update, but not both. Users of MSI-based products that have automatic updates enabled are those that are most likely to have encountered the issue.

jrbUx
8/12/2021 10:41:53 AM

I want to report a http://xnxxrating.online eporner If the claim is verified, it will be embarrassing for Applewhich is betting on the scanner to set its smartphone apart fromnew models of Samsung Electronics Co Ltd and othersrunning the Android operating system of Google Inc.

vAnvPi
8/12/2021 10:42:00 AM

I'm retired http://tubereviews.online xtube Maurkice Pouncey posted on his Twitter account Monday he understands the ''seriousness of the situation involving my former teammate.'' Pouncey added he regrets making light of the situation and apologized if he offended anyone.

TFp2ez
8/12/2021 10:42:05 AM

What part of do you come from? http://tubearchive.online vporn These children have had several years of play in the bosom of their families, in pre-preps that concentrate on a holistic education, or failing that, in those rare nurseries or with childminders that properly recognise their jobs as surrogate parents rather than target setters. These children are able to develop co-ordination, fitness and a sense of wonder before being sent off to school when their minds and bowels are ready.

HCCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so 1 CUA Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dânLịch công tác
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

9/25/2021 10:39:22 PM

 
 
 
 
Thiết kế website     
 
 
 
 
 
^ Về đầu trang