? DANH MỤC QUY TRÌNH, TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ | Ủy Ban Nhân Dân Phường Ninh Đa | uy-ban-nhan-dan-phuong-ninh-da
Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
TƯ PHÁP - HỘ TỊCH

DANH MỤC QUY TRÌNH, TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ

DANH MỤC QUY TRÌNH, TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ
DANH MỤC QUY TRÌNH, TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ

STT

Tên Thủ tục hành chính

Nội dung chi tiết

1. LĨNH VỰC HỘ TỊCH

* Quyết định số 1192/QĐ-UBND ngày 27/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

1

Đăng ký khai sinh

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=430006

2

Đăng ký kết hôn

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=430009

3

Đăng ký nhận cha, mẹ, con

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=430012

4

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=430013

5

Đăng ký khai tử

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=430015

6

Đăng ký khai sinh lưu động

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=430018

7

Đăng ký kết hôn lưu động

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=430042

8

Đăng ký khai tử lưu động

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=430091

9

Đăng ký giám hộ

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=430119

10

Đăng ký chấm dứt giám hộ

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=430130

11

Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi; bổ sung hộ tịch

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=430134

12

Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=430139

13

Đăng ký lại khai sinh

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=430142

14

Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=430144

15

Đăng ký lại kết hôn

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=430147

16

Đăng ký lại khai tử

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=430151

17

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=430168

2. LĨNH VỰC CHỨNG THỰC

* Quyết định số 1530/QĐ-UBND ngày 01/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

1

Cấp bản sao từ sổ gốc

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=537292

2

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=537293

3

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=537295

4

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=537296

5

Chứng thực sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=537297

6

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=537298

7

Chứng thực hợp đồng liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=537305

8

Chứng thực di chúc

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=537306

9

Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=537307

10

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=537308

11

Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà động sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=537309

3. LĨNH VỰC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

* Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 26/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

1

Công nhận tuyên truyền viên pháp luật

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=506267

2

Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=506268

4. LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI

* Quyết định số 1185/QĐ-UBND ngày 27/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

1

Đăng ký nuôi con nuôi trong nước

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=430309

2

Đăng ký lại nuôi con nuôi trong nước

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=430310

5. LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC

* Quyết định số 3272QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

1

Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp xã)

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=562808

6. LĨNH VỰC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ

* Quyết định số 2954/QĐ-UBND ngày 04/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

1

Công nhận hòa giải viên

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=556840

2

Công nhận tổ trưởng tổ hòa giải

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=556841

3

Thôi làm hòa giải viên

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=556843

4

Thanh toán thù lao cho hòa giải viên

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=556844

7. LĨNH VỰC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

* Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 04/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

1

Tiếp công dân tại cấp xã

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=506630

2

Xử lý đơn tại cấp xã

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=513401

3

Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=506631

4

Giải quyết tố cáo tại cấp xã

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=506632

8. LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

* Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 04/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

1

Thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=506439

2

Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=506451

3

Tiếp nhận yêu cầu giải trình

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=506558

4

Thực hiện việc giải trình

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=506560

Họ tên*
Email*
Bình luận*
HCCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so 1 CUA Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dânLịch công tác
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

8/20/2022 6:29:37 AM

 
Thiết kế website 
 
 
 
^ V? ??u trang