? DANH MỤC QUY TRÌNH, TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ | Ủy Ban Nhân Dân Phường Ninh Đa | uy-ban-nhan-dan-phuong-ninh-da
Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
ĐỊA CHÍNH XÂY DỰNG

DANH MỤC QUY TRÌNH, TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ

DANH MỤC QUY TRÌNH, TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ
DANH MỤC QUY TRÌNH, TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ

15. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

* Quyết định số 4008/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

1

Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/8117

2

Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/8354

16. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

* Quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 26/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

1

Hòa giải tranh chấp đất đai

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=502307

* Quyết định số 2314/QĐ-UBND ngày 10/8/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa

2

Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu (Trường hợp nộp tại Bộ phận một cửa cấp xã)

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/8515

3

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận lần đầu (Trường hợp nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa cấp xã)

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/7662

4

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất (Trường hợp nộp tại Bộ phận một cửa cấp xã)

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/8527

5

Đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận (Trường hợp xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận đã cấp - Nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa cấp xã)

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/8531

6

Đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận (Trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận - Nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa cấp xã)

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/8532

17. LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

* Quyết định số 2380/QĐ-UBND ngày 15/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

1

Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/3771

2

Tham vấn ý kiến đề án bảo vệ môi trường chi tiết

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/3772

3

Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/3773

4

Xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/app/chitietthutuc/3774

* Quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 26/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

5

Xác nhận hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=490749

18. LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

* Quyết định số 3086/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

1

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=252859

2

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=252860

3

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=252863

4

Xóa đăng ký phương tiện

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/TW/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=252864

5

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=252856

6

Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=252857

7

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=252858

8

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=252861

9

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=252862

Họ tên*
Email*
Bình luận*
HCCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so 1 CUA Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dânLịch công tác
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

5/16/2022 10:12:07 PM

^ V? ??u trang