? KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ngày 09/02/2022 UBND phường Ninh Đa ban hành Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 09/02/2022 của UBND phường Ninh Đa về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022

Ngày 09/02/2022 UBND phường Ninh Đa ban hành Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 09/02/2022 của UBND phường Ninh Đa về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022

Ngày 09/02/2022 UBND phường Ninh Đa ban hành Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 09/02/2022 của UBND phường Ninh Đa về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022
BÁO CÁO CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TRIỂN KHAI CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG VÀ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN MÔI
TRƯỜNG ĐIỆN TỬ QUÝ I NĂM 2021

BÁO CÁO CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TRIỂN KHAI CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG VÀ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỬ QUÝ I NĂM 2021

Ngày 12/3/2021 UBND phường đã ban hành báo cáo số 43/BC-UBND về CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TRIỂN KHAI CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG VÀ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỬ QUÝ I NĂM 2021
Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử phường Ninh Đa năm 2020

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử phường Ninh Đa năm 2020

Ngày 15/01/2021 UBND phường ban hành báo cáo số 03/BC-UBND về Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử phường Ninh Đa năm 2020
Ngày 31/3/2021 UBND phường Ninh Đa ban hành kế hoạch số 55/KH-UBND về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021

Ngày 31/3/2021 UBND phường Ninh Đa ban hành kế hoạch số 55/KH-UBND về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021

Ngày 31/3/2021 UBND phường Ninh Đa ban hành kế hoạch số 55/KH-UBND về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021
Báo cáo Công tác Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 Phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Báo cáo Công tác Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 Phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Báo cáo Công tác Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 Phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Ngày 11/9/2019 UBND phường Ninh Đa có Báo cáo về tình hình kiểm soát thủ tục hành chính quý III năm 2019

Ngày 11/9/2019 UBND phường Ninh Đa có Báo cáo về tình hình kiểm soát thủ tục hành chính quý III năm 2019
Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn phường Ninh Đa
		
( Ban hành kèm theo Quyết định số 29 /QĐ-UBND ngày  27/02/2019 của UBND phường Ninh Đa)

Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn phường Ninh Đa ( Ban hành kèm theo Quyết định số 29 /QĐ-UBND ngày 27/02/2019 của UBND phường Ninh Đa)

Ngày 19/02/2019 UBND phường Ninh Đa ban hành Kế hoạch số 19/KH-UBND Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn phường Ninh Đa ( Ban hành kèm theo Quyết định số 20 /QĐ-UBND ngày 21 /02/2019 của UBND phường Ninh Đa)
HCCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so 1 CUA Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dânLịch công tác
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

4/2/2023 2:59:20 PM

^ V? ??u trang