? TÀI LIỆU HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001: 2015 PHƯỜNG NINH ĐA | Ủy Ban Nhân Dân Phường Ninh Đa | uy-ban-nhan-dan-phuong-ninh-da
Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
TƯ PHÁP - HỘ TỊCH

TÀI LIỆU HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001: 2015 PHƯỜNG NINH ĐA

TÀI LIỆU HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001: 2015 PHƯỜNG NINH ĐA
TÀI LIỆU HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001: 2015 PHƯỜNG NINH ĐA

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001: 2015 PHƯỜNG NINH ĐA

(Ban hành kèm theo Quyết định số 59 QĐ-UBND ngày 17/6/2021

của Chủ tịch UBND phường Ninh Đa)

 

TT

\

Tên văn bản tài liệu

Mã số/Quyết định công bố của Tỉnh

Quyết định quy trình nội bộ của Tỉnh

QUY TRÌNH HỆ THỐNG

 

01

Sổ tay chất lượng

STCL

 

02

Quy trình kiểm soát tài liệu, hồ sơ

QT-01

 

03

Quy trình đánh giá nội bộ

QT-02

 

04

Quy trình cải tiến hệ thống quản lý chất lượng

QT-03

 

05

Quy trình quản lý rủi ro

QT-04

 

QUY TRÌNH LĨNH VỰC chứng thực

 

1

Quy trình thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

Quyết định số 2311/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 3282/QĐ- UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 

 

 

 

TT

 

Tên văn bản tài liệu

Mã số/Quyết định công bố của Tỉnh

Quyết định quy trình nội bộ của Tỉnh

2

Quy trình thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Quyết định số 2311/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 3282/QĐ- UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

3

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

Quyết định số 2311/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 3282/QĐ- UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

4

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

Quyết định số 2311/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 3282/QĐ- UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

5

Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

Quyết định số 2311/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 3282/QĐ- UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

6

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

Quyết định số 2311/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 3282/QĐ- UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

7

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

Quyết định số 2311/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 3282/QĐ- UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 

 

 

 

TT

 

Tên văn bản tài liệu

Mã số/Quyết định công bố của Tỉnh

Quyết định quy trình nội bộ của Tỉnh

8

Thủ tục chứng thực di chúc

Quyết định số 2311/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 3282/QĐ- UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

9

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

Quyết định số 2311/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 3282/QĐ- UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

10

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

Quyết định số 2311/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 3282/QĐ- UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

11

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

Quyết định số 2311/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 3282/QĐ- UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

QUY TRÌNH LĨNH VỰC hòa giải cơ sở

 

01

Quy trình thủ tục công nhận hòa giải viên

 

 

02

Quy trình thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải

 

 

03

Quy trình thủ tục thôi làm hòa giải viên

 

 

04

Quy trình thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên

 

 

 

 

 

 

 

TT

 

Tên văn bản tài liệu

Mã số/Quyết định công bố của Tỉnh

Quyết định quy trình nội bộ của Tỉnh

QUY TRÌNH LĨNH VỰC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

 

01

Quy trình thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật

 

 

02

Quy trình thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

 

 

QUY TRÌNH LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

 

01

Quy trình thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập

 

 

02

Quy trình thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập

 

 

03

Quy trình thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình

 

 

04

Quy trình thủ tục thực hiện việc giải trình

 

 

QUY TRÌNH LĨNH VỰC KHIẾU TẠI, TỐ CÁO

 

01

Quy trình tiếp công dân tại cấp xã

 

 

 

 

 

 

 

TT

 

Tên văn bản tài liệu

Mã số/Quyết định công bố của Tỉnh

Quyết định quy trình nội bộ của Tỉnh

02

Quy trình xử lý đơn tại cấp xã

 

 

03

Quy trình giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã

 

 

04

Quy trình giải quyết tố cáo tại cấp xã

 

 

QUY TRÌNH LĨNH VỰC nuôi con nuôi

 

01

Quy trình đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước

 

 

02

Quy trình đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

 

 

QUY TRÌNH THỦ TỤC LIÊN THÔNG

 

01

Quy trình liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

 

 

02

Quy trình liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi

 

 

 

 

 

 

 

TT

 

Tên văn bản tài liệu

Mã số/Quyết định công bố của Tỉnh

Quyết định quy trình nội bộ của Tỉnh

QUY TRÌNH LĨNH VỰC hộ tịch

 

01

Quy trình đăng ký khai sinh

 

 

02

Quy trình đăng ký kết hôn

 

 

03

Quy trình đăng ký nhận cha, mẹ, con

 

 

04

Quy trình đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con

 

 

05

Quy trình đăng ký khai tử

 

 

06

Quy trình đăng ký khai sinh lưu động

 

 

07

Quy trình đăng ký kết hôn lưu động

 

 

08

Quy trình đăng ký khai tử lưu động

 

 

09

Quy trình đăng ký giám hộ

 

 

10

Quy trình đăng ký chấm dứt giám hộ

 

 

11

Quy trình thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

 

 

 

 

 

 

 

TT

 

Tên văn bản tài liệu

Mã số/Quyết định công bố của Tỉnh

Quyết định quy trình nội bộ của Tỉnh

12

Quy trình cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

 

 

13

Quy trình đăng ký lại khai sinh

 

 

14

Quy trình đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

 

 

15

Quy trình đăng ký lại kết hôn

 

 

16

Quy trình đăng ký lại khai tử

 

 

17

Quy trình cấp bản sao trích lục hộ tịch

 

 

QUY TRÌNH LĨNH VỰC bồi thường

01

Quy trình thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hai

 

 

QUY TRÌNH LĨNH VỰC văn hóa và thể thao

01

Quy trình xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm

Quyết định số 181/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

02

Quy trình xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa

Quyết định số 181/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 của UBND

 

 

 

 

 

 

TT

 

Tên văn bản tài liệu

Mã số/Quyết định công bố của Tỉnh

Quyết định quy trình nội bộ của Tỉnh

 

 

tỉnh Khánh Hòa

 

03

Quy trình thông báo tổ chức lễ hội cấp xã

Quyết định số 181/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

04

Quy trình thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng

Quyết định số 181/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

05

Quy trình thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia tách thư viện đối với thư viện cộng đồng

Quyết định số 181/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

06

Thủ tục chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng

Quyết định số 181/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

07

Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

Quyết định số 181/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

QUY TRÌNH LĨNH VỰC giáo dục và đào tạo

 

 

 

 

 

TT

 

Tên văn bản tài liệu

Mã số/Quyết định công bố của Tỉnh

Quyết định quy trình nội bộ của Tỉnh

01

Quy trình thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Quyết định số 2440/QĐ-UBND ngày 30/7/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 469/QĐ- UBND ngày 05/3/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

02

Quy trình sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Quyết định số 2440/QĐ-UBND ngày 30/7/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 469/QĐ- UBND ngày 05/3/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

03

Quy trình giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)

Quyết định số 2440/QĐ-UBND ngày 30/7/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 469/QĐ- UBND ngày 05/3/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

04

Quy trình cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại

Quyết định số 2440/QĐ-UBND ngày 30/7/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 469/QĐ- UBND ngày 05/3/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

05

Quy trình cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

Quyết định số 2440/QĐ-UBND ngày 30/7/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 469/QĐ- UBND ngày 05/3/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

QUY TRÌNH LĨNH VỰC thi đua, khen thưởng

 

01

Quy trình phối hợp giải quyết 02 thủ tục hành chính (thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên

Quyết định số 2403/QĐ-UBND ngày 22/8/2018 của UBND tỉnh

Quyết định số 392/QĐ- UBND ngày 20/02/2020 của

 

 

 

 

 

TT

 

Tên văn bản tài liệu

Mã số/Quyết định công bố của Tỉnh

Quyết định quy trình nội bộ của Tỉnh

 

tiến; thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị)

Khánh Hòa

UBND tỉnh Khánh Hòa

02

Quy trình thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

Quyết định số 2403/QĐ-UBND ngày 22/8/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 392/QĐ- UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

03

Quy trình thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

Quyết định số 2403/QĐ-UBND ngày 22/8/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 392/QĐ- UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

04

Quy trình thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình

Quyết định số 2403/QĐ-UBND ngày 22/8/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 392/QĐ- UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

QUY TRÌNH LĨNH VỰC nội vụ (TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO)

 

01

Quy trình thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng

Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 06/4/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 392/QĐ- UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

02

Quy trình thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng

Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 06/4/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 392/QĐ- UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

03

Quy trình thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 06/4/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 392/QĐ- UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 

 

 

 

TT

 

Tên văn bản tài liệu

Mã số/Quyết định công bố của Tỉnh

Quyết định quy trình nội bộ của Tỉnh

04

Quy trình thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 06/4/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 392/QĐ- UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

05

Quy trình thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 06/4/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 392/QĐ- UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

06

Quy trình thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 06/4/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 392/QĐ- UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

07

Quy trình thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã

Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 06/4/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 392/QĐ- UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

08

Quy trình thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác

Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 06/4/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 392/QĐ- UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

09

Quy trình thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 06/4/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 392/QĐ- UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

10

Quy trình thủ tục thông báo tổ chức quy góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 06/4/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 392/QĐ- UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 

 

 

 

TT

 

Tên văn bản tài liệu

Mã số/Quyết định công bố của Tỉnh

Quyết định quy trình nội bộ của Tỉnh

QUY TRÌNH LĨNH VỰC đường thủy nội địa

 

01

Quy trình thủ tục đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa

 

 

02

Quy trình thủ tục đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa

 

 

03

Quy trình thủ tục đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

 

 

04

Quy trình thủ tục đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

 

 

05

Quy trình thủ tục đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

 

 

06

Quy trình thủ tục đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện

 

 

 

 

 

 

 

TT

rri /V w 1*? J • 1 • ¿V

Tên văn bản tài liệu

Mã số/Quyết định công bố của Tỉnh

Quyết định quy trình nội bộ của Tỉnh

 

đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

 

 

07

Quy trình thủ tục đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

 

 

08

Quy trình thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

 

 

09

Quy trình thủ tục xóa giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

 

 

QUY TRÌNH LĨNH VỰC tài nguyên nước

01

Quy trình đăng ký khai thác nước dưới đất

 

 

02

Quy trình lấy ý kiến UBND cấp xã đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh

 

 

QUY TRÌNH LĨNH VỰC tài nguyên, KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

 

 

 

 

 

TT

 

Tên văn bản tài liệu

Mã số/Quyết định công bố của Tỉnh

Quyết định quy trình nội bộ của Tỉnh

01

Quy trình thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai

 

 

02

Quy trình xác nhận hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẽ lợi ích

 

 

03

Quy trình tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường

 

 

QUY TRÌNH LĨNH VỰC đất đai thực hiện cơ chế một cửa,

MỘT CỬA LIÊN THÔNG

01

Quy trình thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

 

 

02

Quy trình thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận lần đầu

 

 

03

Quy trình thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất

 

 

04

Quy trình thủ tục đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp giấy chứng nhận

 

 

 

 

 

 

 

TT

 

Tên văn bản tài liệu

Mã số/Quyết định công bố của Tỉnh

Quyết định quy trình nội bộ của Tỉnh

05

Quy trình đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

 

 

06

Quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất trong trường hợp thửa đất gốc chưa được cấp giấy chứng nhận.

 

 

QUY TRÌNH LĨNH VỰC thủy lợi, nông nghiệp và PTNT; BẢO VỆ THỰC VẬT; TRỒNG TRỌT

1. LĨNH VỰC thủy lợi

01

Quy trình thủ tục nhận hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

TT

 

Tên văn bản tài liệu

Mã số/Quyết định công bố của Tỉnh

Quyết định quy trình nội bộ của Tỉnh

02

Quy trình thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

 

 

03

Quy trình thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

 

 

2. LĨNH VƯC TRỒNG TRỌT, KHUYẾN NÔNG

04

Quy trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

 

 

05

Quy trình cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại

 

 

06

Quy trình thủ tục phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương

 

 

QUY TRÌNH LĨNH VƯC BẢO HIỂM

01

Phê duyệt đối tượng được hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

TT

 

Tên văn bản tài liệu

Mã số/Quyết định công bố của Tỉnh

Quyết định quy trình nội bộ của Tỉnh

QUY TRÌNH LĨNH VỰC phòng chống thiên tai

01

Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trùng và nuôi trồng thủy sản ban đầu

 

 

02

Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh

 

 

03

Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai

 

 

QUY TRÌNH LĨNH VỰC thành lập và hoạt động của tổ hợp tác

01

Quy trình thủ tục thông báo thành lập tổ hợp tác

Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 3073/QĐ- UBND ngày 12/11/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

02

Quy trình thủ tục thay đổi tổ hợp tác

Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 3073/QĐ- UBND ngày 12/11/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

03

Quy trình thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động

Quyết định số 101/QĐ-UBND

Quyết định số 3073/QĐ-

 

 

 

 

 

TT

 

Tên văn bản tài liệu

Mã số/Quyết định công bố của Tỉnh

Quyết định quy trình nội bộ của Tỉnh

 

của tổ hợp tác

ngày 14/01/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

UBND ngày 12/11/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

QUY TRÌNH LĨNH VỰC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THựC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19

01

Quy trình hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch Covid-19

Quyết định số 1229/QĐ-UBND ngày 27/5/2020 của U BND tỉnh Khánh Hòa

 

02

Quy trình hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch Covid-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

 

 

03

Quy trình hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch Covid-19

 

 

LĨNH VỰC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

01

Quy trình xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số

 

Quyết định số 3171/QĐ-

 

 

 

 

 

TT

 

Tên văn bản tài liệu

Mã số/Quyết định công bố của Tỉnh

Quyết định quy trình nội bộ của Tỉnh

 

 

 

UBND ngày 30/11/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

02

Quy trình cấp giấy chứng sinh đối với trường hợp trẻ được sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng được cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn bản đỡ đẻ.

Quyết định số 2878/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 3171/QĐ- UBND ngày 30/11/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

QUY TRÌNH LĨNH VỰC lao động thương binh và xã hội

01

Quy trình công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm

 

 

02

Quy trình công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm

 

 

03

Quy trình xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

 

 

04

Quy trình xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

 

 

 

 

 

 

 

TT

 

Tên văn bản tài liệu

Mã số/Quyết định công bố của Tỉnh

Quyết định quy trình nội bộ của Tỉnh

05

Quy trình đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

 

 

06

Quy trình trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

 

 

07

Quy trình trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

 

 

08

Quy trình đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

 

 

09

Quy trình áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

 

 

10

Quy trình phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

 

 

11

Quy trình đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân

 

 

 

 

 

 

 

TT

 

Tên văn bản tài liệu

Mã số/Quyết định công bố của Tỉnh

Quyết định quy trình nội bộ của Tỉnh

 

thích của trẻ em.

 

 

12

Quy trình thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em

 

 

13

Quy trình giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Campuchia

 

 

14

Quy trình tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

 

 

15

Quy trình thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ

 

 

16

Quy trình thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

 

 

17

Quy trình chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

 

 

 

 

 

 

 

TT

 

Tên văn bản tài liệu

Mã số/Quyết định công bố của Tỉnh

Quyết định quy trình nội bộ của Tỉnh

18

Quy trình chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

 

 

19

Quy trình thực hiện điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật đặc biệt nặng)

 

 

20

Quy trình thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

 

 

21

Quy trình thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

 

 

22

Quy trình hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp

 

 

23

Quy trình hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng

 

 

24

Quy trình thủ tục hưởng mai táng phí và trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

 

 

 

 

 

 

 

TT

 

Tên văn bản tài liệu

Mã số/Quyết định công bố của Tỉnh

Quyết định quy trình nội bộ của Tỉnh

25

Quy trình thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công với cách mạng từ trần

 

 

26

Quy trình thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ

 

 

27

Quy trình thủ tục giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

 

 

28

Quy trình thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

 

 

29

Quy trình thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

 

 

30

Quy trình thủ tục giải quyết chế độ hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

 

 

 

 

 

 

 

TT

 

Tên văn bản tài liệu

Mã số/Quyết định công bố của Tỉnh

Quyết định quy trình nội bộ của Tỉnh

31

Quy trình thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

 

 

32

Quy trình thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp để cách mạng

 

 

33

Quy trình thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

 

 

34

Quy trình thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với bà mẹ Việt Nam Anh hùng

 

 

35

Quy trình thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, BVTQ và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp để cách mạng chết

 

 

36

Quy trình thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công giúp để cách mạng

 

 

37

Quy trình thủ tục xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân

 

 

 

 

 

 

 

TT

 

Tên văn bản tài liệu

Mã số/Quyết định công bố của Tỉnh

Quyết định quy trình nội bộ của Tỉnh

 

đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ

 

 

38

Quy trình thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

 

 

39

Quy trình trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

 

 

40

Quy trình trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

 

 

41

Quy trình thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

 

 

42

Quy trình thủ tục giải quyết trợ cấp một lần đối với người tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch hồi đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc

 

 

 

 

 

 

 

TT

 

Tên văn bản tài liệu

Mã số/Quyết định công bố của Tỉnh

Quyết định quy trình nội bộ của Tỉnh

 

Trung ương

 

 

43

Quy trình tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em

 

 

44

Quy trình thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

 

 

45

Quy trình thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

 

 

46

Quy trình thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các địa bàn huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

 

 

47

Quy trình giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh

 

 

48

Quy trình giải quyết chế độ mai táng phí đối với

 

 

 

 

 

 

 

TT

 

Tên văn bản tài liệu

Mã số/Quyết định công bố của Tỉnh

Quyết định quy trình nội bộ của Tỉnh

 

thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp

 

 

LĨNH VỰC phòng chống tệ nạn xã hội

01

Quy trình thủ tục Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

 

 

02

Quy trình thủ tục Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

Họ tên*
Email*
Bình luận*
HCCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so 1 CUA Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dânLịch công tác
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

8/20/2022 5:30:33 AM

 
 
Thiết kế website  
^ V? ??u trang