Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp ở phường Ninh Đa

Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp ở phường Ninh Đa
Tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện phong trào phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội – quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị giai đoạn 2015-2020 lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ phường Ninh Đa lần thứ XVII, Đại hội Đảng bộ thị xã Ninh Hòa lần thứ XIX, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 11/12/2019 của UBND phường Ninh Đa.

Tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện phong trào phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội – quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị giai đoạn 2015-2020 lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ phường Ninh Đa lần thứ XVII, Đại hội Đảng bộ thị xã Ninh Hòa lần thứ XIX, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 11/12/2019 của UBND phường Ninh Đa.

          Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Ninh Đa lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra trong quý 2/2020. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại đối với Đảng bộ và nhân dân phường nhà.

Quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội phải coi trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2020, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động thiết thực, quyết liệt nhất, góp phần thực hiện đạt kết quả cao nhất Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XVII.

Để tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, Đảng ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên đã phát động, tổ chức và tích cực thực hiện đợt thi đua cao điểm từ cuối năm 2019 đến ngày 30/6/2020.

Các chương trình thi đua trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị, giảm nghèo bền vững, trong đó cốt lõi là phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vât chất và tinh thần của người dân.

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Phát động phong trào ngày thứ bảy hằng tuần tổng dọn vệ sinh môi trường; thường xuyên thực hiện tiêu độc khử trùng, phòng, chống dịch bệnh cho người, cây trồng, vật nuôi. Đặc biệt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19 với thái độ “chống dịch như chống giặc”. Trong đó, xác định công tác phòng, chống dịch là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, thường xuyên; cả hệ thống chính trị vào cuộc đồng bộ để khống chế, đẩy lùi, dập tắt dịch bệnh, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, không vì dịch bệnh mà ngưng trệ các hoạt động. Tuyên truyền để từng người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa theo hướng dẫn của ngành Y tế.

Tập trung thực hiện nhiệm vụ đột phá cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, gắn trách nhiệm từng cán bộ, công chức, hiện đại nền hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi phục vụ người dân và doanh nghiệp, gắn với phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Đề cao trách nhiệm, phát huy tinh thần năng động, đổi mới sáng tạo trong đội ngũ cán bộ, công chức; nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp. Tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Nâng cao chỉ số Cải cách hành chính và chỉ số mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của UBND phường.

Thúc đẩy phong trào khởi nghiệp gắn với phong trào thi đua “Sản xuất - kinh doanh”; khuyến khích thực hiện cải tiến kỹ thuật, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao; tích cực đầu tư mở rộng lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh; các chỉ tiêu về doanh thu, nộp ngân sách nhà nước, lợi nhuận hằng năm tăng trưởng cao; thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế và chính sách đối với người lao động; đạt tiêu chuẩn an toàn lao động, an ninh trật tự, môi trường; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do địa phương và các cấp tổ chức phát động; tích cực tham gia, đóng góp cho công tác xã hội từ thiện.

Đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng; dồn sức giải quyết kịp thời thủ tục để khởi công các công trình dự án đã có chủ trương đầu tư; tích cực, chủ động xúc tiến, thu hút các dự án đầu tư mới vào địa bàn.

Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với tổ chức đợt ra quân truy quét, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và an toàn tuyệt đối cho đại hội Đảng các cấp.

Chủ động làm tốt công tác ra quân huấn luyện năm 2020; làm tốt công tác vận động quần chúng, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, không để xảy ra các “điểm nóng”, vụ việc phức tạp.

Triển khai thực hiện hiệu quả công tác giáo dục - đào tạo, dạy nghề, đào tạo nguồn nhân lực, nhất là chương trình đổi mới giáo dục, xây dựng xã hội học tập, giữ vững các tiêu chí về phường đạt chuẩn phổ cập; phấn đấu năm 2020 trên địa bàn phường Ninh Đa có trường đạt chuẩn Quốc gia.

Quan tâm chăm lo chính sách đối với người có công, các đối tượng chính sách xã hội. Đẩy mạnh phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Thực hiện hiệu quả Đề án giảm nghèo thuộc các đối tượng chính sách. Phát huy truyền thống tương thân, tương ái, vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân chung tay, góp sức giúp đỡ người nghèo; từng cơ quan, đơn vị phát động phong trào đỡ đầu, hỗ trợ các gia đình hộ nghèo để cuối năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn dưới 0,2%.

Phát triển văn hóa, khơi dậy ý chí, khát vọng đổi mới sáng tạo. Nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, gắn với phong trào xây dựng đô thị văn minh; bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hoá vật thể và phi vật thể.

Chú trọng nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa, phấn đấu trên 95% gia đình văn hóa, 100% tổ dân phố văn hóa, 100% cơ quan, đơn vị văn hóa. Thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội.

Tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của địa phương, gương người tốt, việc tốt. Tích cực, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; thường xuyên đề cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả với mọi âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội chính trị, bất mãn.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tăng cường công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên. Tăng cường công tác dân vận của hệ thống chính trị, nhất là công tác dân vân chính quyền.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, đi đôi với giữ nghiêm kỷ cương pháp luật. Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vân động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Nhân rộng phong trào thi đua “Dân vân khéo” trên các lĩnh vực.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua học tâp và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Chuyên đề năm 2020 gắn với thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Quy định số 08-QĐ/TW của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; chủ động rà soát, nắm chắc tình hình địa phương. Tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm các việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài, các vụ việc phát sinh trước đại hội Đảng các cấp; chủ động xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân ngay từ cơ sở.

Chú trọng công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm các vi phạm; không né tránh, ngại va chạm, sợ ảnh hưởng đến đại hội; không vì tâp trung đại hội mà xem nhẹ công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khen thưởng bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, thực chất, công bằng, có tác dụng khuyến khích, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Kịp thời phát hiện nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân có thành tích cao, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của địa phương giai đoạn 2015 - 2020 để biểu dương, tôn vinh tại Hội nghị điển hình tiên tiến phường Ninh Đa giai đoạn 2020-2025./.

 

                                                          Biên tập – Ngọc Chung

Họ tên*
Email*
Bình luận*
ma6P9
10/19/2020 2:27:30 AM

p3oufo http://pills2sale.com/ levitra nizagara

fXEJjH
12/4/2020 7:08:32 AM

6H0rMb https://www.quora.com/What-the-top-SEO-keywords-for-essay-you-know/answer/Alan-Smith-1772 write my essay

p6UvJ
6/29/2021 2:19:46 PM

oGZvib https://xnxxx.web.fc2.com/ xnxx

GrPOq
7/23/2021 7:03:53 AM

write my essays writemypaper.online

HCCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so 1 CUA Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dânLịch công tác
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

7/31/2021 2:16:48 AM

Thiết kế website   
 
 
 
 
^ Về đầu trang