? Ủy ban nhân dân phường Ninh Đa ban hành Chỉ thị phát động phong trào “Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội phường Ninh Đa năm 2021” | Ủy Ban Nhân Dân Phường Ninh Đa | uy-ban-nhan-dan-phuong-ninh-da
Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

Ủy ban nhân dân phường Ninh Đa ban hành Chỉ thị phát động phong trào “Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội phường Ninh Đa năm 2021”

Ủy ban nhân dân phường Ninh Đa ban hành Chỉ thị phát động phong trào “Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội phường Ninh Đa năm 2021”
Ủy ban nhân dân phường Ninh Đa ban hành Chỉ thị phát động phong trào “Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội phường Ninh Đa năm 2021”

CHỈ THỊ

Về việc phát động phong trào “Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát
triển kinh tế - xã hội phường Ninh
Đa năm 2021”

 

Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2021-2025, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Ninh Đa lần thứ XV nhiệm kỳ 2020-2025. Với phương châm hành động “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, phát triển ”, UBND phường phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội phường Ninh Đa năm 2021, với các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

 1. NỘI DUNG THI ĐUA
 1. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34/CT-TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 25/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.
 2. Thực hiện quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới. Khơi dậy mọi tiềm năng, nguồn lực, tạo động lực mới, đột phát mới cho sự phát triển địa phương Ninh Đa. Phát động, triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua phù hợp với từng lĩnh vực của đời sống xã hội, các tầng lớp nhân dân, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của phường. Xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.
 3. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, trong đó trọng tâm là các phong trào thi đua được Thủ tướng phát động như là phong trào thi đua “Xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị để lại phía sau ”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.
 4. Thi đua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, kỹ thuật mới, hiện đại, nâng cao mức độ đạt chuẩn bộ tiêu chí xây dựng chính quyền điện tử; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả

trong công tác và sản xuất.

 1. Thi đua xây dựng và phát triển văn hóa - xã hội góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; thực hiện tốt chương trình dạy và học ở 3 cấp học, hoàn thành chỉ tiêu phổ cập giáo dục các cấp. Quan tâm thực hiện đầy đủ chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống gia đình chính sách, giảm nghèo bền vững; thực hiện tốt bộ tiêu chí quốc gia về y tế.
 2. Đẩy mạnh phong trào thi đua trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh; bảo đảm giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Nâng cao chất lượng các phong trào “thi đua quyết thắng”; “toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, đẩy mạnh phong trào phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.
 3. Tiếp tục gắn kết phong trào thi đua với việc “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban chấp hành Trung ương (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc; góp phần xây dựng Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
 4. Đổi mới các phong trào thi đua của Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể nhân dân; phát huy vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động mọi nguồn lực, tiềm năng, sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân và đoàn viên, hội viên góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương; phát huy tối đa việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
 5. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trên cơ sở đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai bình xét; hình thức khen thưởng phù hợp với thành tích đạt được; công nhận danh hiệu thi đua, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng. Quan tâm khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua, cá nhân có nhiều sáng tạo trong lao động, sản xuất, công tác. Thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng.
 6. Tăng cường công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác thi đua, khen thưởng. Thực hiện phối hợp có hiệu quả giữa công chức Văn phòng phụ trách thi đua khen thưởng và công chức văn hóa - xã hội phụ trách thông tin, tuyên truyền, đẩy mạnh tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua khen thưởng; xây dựng các điển hình tiên tiến, mở các chuyên mục, tin bài về các phong trào thi đua yêu nước, hình ảnh giới thiệu thành tựu kinh tế - xã hội, quốc - phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị.
 7. Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội đồng thi đua - khen thưởng. Thực hiện đúng chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của từng thành viên Hội đồng thi đua - khen thưởng trong việc tham mưu giúp lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng tổ chức thực hiện phong trào thi đua, công tác nhân rộng điển hình tiên tiến.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Các ban, ngành, tổ chức, đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động, triển khai các phong trào thi đua tại đơn vị, tổ chức, cơ quan với những nội dung phù hợp, thiết thực hướng vào những nhiệm vụ trọng tâm, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ đưa phong trào thi đua dần đi vào thực chất, tạo động lực phấn đấu hoàn thành thực hiện thắng lợi chỉ chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2021. Kết thúc đợt thi đua, từng cơ quan, tổ chức, đơn vị tiến hành sơ kết, tổng kết, chủ động xét chọn những tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích xuất sắc để khen thưởng, biểu dương đúng quy định.
 2. Các khối thi đua của phường có trách nhiệm thực hiện nghiêm Chỉ thị này, xây dựng kế hoạch, quy chế hoạt động của khối; tổ chức ký kết, sơ kết, tổng kết thi đua. Từng thành viên của các khối thi đua, cá nhân CBCC, viên chức, người lao động phải tiến hành đăng ký thi đua từ đầu năm để làm cơ sở bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo quy định.
 3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và các đoàn thể trong phạm vi, quyền hạn của mình có trách nhiệm tăng cường vận động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, tổ chức vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua.
 4. Đề nghị Ban Tuyên giáo Đảng ủy chỉ đạo và có kế hoạch thông tin, tuyên truyền về những chủ trương, chính sách của Đảng về công tác thi đua, khen thưởng; các phong trào thi đua trên lĩnh vực xây dựng Đảng.
 5. Giao công chức Văn hóa - xã hội phụ trách văn hóa - thông tin tăng thời lượng, tin bài, thường xuyên giới thiệu các gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong các phong trào thi đua yêu nước.
 6. Giao Văn phòng UBND phường - phụ trách công tác Thi đua khen thưởng (Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng phường) tham mưu Hội đồng thi đua khen thưởng chủ trì phối hợp với các ban, ngành liên quan tổ chức  triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; tham mưu Ủy ban nhân dân phường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng.

Trên đây là nội dung Chỉ thị phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của UBND phường Ninh Đa, đề nghị các ban, ngành, tổ chức, đơn vị nghiêm túc thực hiện; trong quá trình triển khai thường xuyên thông tin, trao đổi với Văn phòng UBND phường để phối hợp thực hiện phong trào thi đua trong năm 2021 đạt kết quả cao nhất./.

Họ tên*
Email*
Bình luận*
VHvdSn
4/12/2022 9:06:03 PM

Best Site good looking https://butiaonline.com.br/stmap_62kqmdaq.html?levitra.pentasa.carafate how to flonase sensimist ”Far from doctors deciding, this is privatisation driven from the top down. David Cameron needs to be reminded he's never been given the permission of the British public to put the NHS up for sale.“

LTZj0
4/12/2022 9:06:06 PM

My battery's about to run out https://orpheogroup.com/stmap_21wizxfu.html?lincocin.furadantin.viagra onde posso comprar leo de neem em portugal McCoy threw two touchdowns, defensive tackle Chris Whaley returned an interception 31 yards for a score and Texas beat the 12th-ranked Sooners 36-20 Saturday, ending Oklahoma’s three-game winning streak in the Red River Rivalry and giving Brown at least a temporary reprieve from all the gloomy talk about his future with the Longhorns.

MuheQ
4/12/2022 9:06:11 PM

Where do you study? https://orpheogroup.com/stmap_62vpkwfl.html?naprosyn.cialis.panadol metronidazole 75 gel for rosacea He said: "Those trials were very useful in telling us something about what you can do with particular radio frequencies, but they didn't test the geolocation database approach, which is where we now move to the next stage. Rather than giving somebody a lisence so you can transmit and receive in a particular bit of spectrum, we're moving to a world in which the database tells you whether you can transmit or not."

B1WFi
4/12/2022 9:06:15 PM

A Second Class stamp http://phatfabe.com/stmap_62kqmdaq.html?optivar.ziagen.cialis dosis del diclofenac potasico pediatrico And while the two-decade-old case that perplexed and haunted investigators finally seemed solved after Juarez’s arrest, many questions remained unanswered. Chief among them was why Anjelica’s family and own mother never called authorities to notify them of her disappearance.

KSmhb
4/12/2022 9:06:19 PM

Would you like a receipt? http://phatfabe.com/stmap_62kqmdaq.html?cialis.dexone.arava promethazine hydrochloride suppositories side effects All but 15 of the 96 runners finished the course. Chris Moon, 51, an army veteran from the UK, who lost his right arm and leg in a explosion while supervising mine clearance in Mozambique, was competing in his fifth Badwater Ultramarathon. He was testing a new prosthetic leg.

OtXaaj
4/12/2022 9:40:26 PM

Cool site goodluck :) https://www.enlightenedtraining.com/stmap_94gyirtx.html?vytorin.levitra.avandia minocycline vs doxycycline sun exposure The problem lies with the rankings, which detail the most downloaded apps at any given time. These were frozen on Friday during the launch of the latest models of iPhone, but apparently on some parts of the system they have not yet been fixed.

cG9FhG
4/12/2022 9:40:29 PM

I live in London https://krplas.com/stmap_62kqmdaq.html?actoplus.trimethoprim.viagra.droxia para que sirve la pastilla atorvastatina 10 mg That this was done with money from the operating budget, which usually is treated far more conservatively, and was done over the objections of more qualified staff, is only more evidence that Summers is prone to taking the kind of big bets on his own initiative that quite rightly terrify bond investors.

Uc2l5
4/12/2022 9:40:32 PM

Very interesting tale https://www.goodworkint.com/stmap_21snbbax.html?zanaflex.metronidazole.cialis clindamycin hydrochloride cats Naturally his mother Hilary, watching this eye-watering ordeal unfold on television from her living room in Cardiff, was horrified. “She was texting me quite a bit, saying, ‘It’s OK, you are allowed to retire’,” explains Thomas, whose stubbornness and sangfroid would not allow him to. “I guess she convinced herself that I was in safe hands. In the end the support from home was crucial. At the toughest moments I would look at all the Welsh flags by the roadside and realise that I had to carry on.”

7Nwhl
4/12/2022 9:40:35 PM

We need someone with qualifications https://www.goodworkint.com/stmap_21snbbax.html?aggrenox.mestinon.alfacalcidol.cialis quanto tempo para o tadalafila fazer efeito In a July 15 cover letter to her financial filing she promises that, if confirmed as ambassador, she will not participate in "any particular matter that has a direct and predictable effect on my financial interests or those of any person whose interests are imputed to me," including, she goes on to say, her spouse, Edwin Schlossberg or his companies.

kTivHN
4/12/2022 9:40:39 PM

I like watching football https://orpheogroup.com/stmap_94gyirtx.html?cialis.aripiprazole.anti-wrinkle-cream mebendazole shoppers drug mart All of this suggests that the financial incentives facing doctors and hospitals may be important in driving health care costs, particularly when patients are poorly informed about the risks and benefits of their treatment options. Johnson and Rehavi estimate that doctor and hospital fees could fall by 3 percent, or almost $2 billion, if non-physician mothers received the same kind of treatment as physician-mothers. They further note that even the C-section rate for physician-mothers may be too high – in the sense that the social cost of the procedure may exceed its benefits for some in this group – because insurance reduces patients' sensitivity to the cost of their own treatment.

HCCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so 1 CUA Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dânLịch công tác
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

11/29/2022 12:53:05 AM

^ V? ??u trang